Almanya da 65 yıllık göçmen azınlık olgusu hala yanlış algılanıyor.

Almanya'nın multi kültür bir toplum olma olgusu yanlış bir tariftir.

Almanya multi ethnic bir toplumdan oluşuyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelmiş göçmenler tüm etnik kökenlileri, kültürel ve nasyonal benlikleri ile Alman toplumunda barış içinde birlikte yaşıyorlar.

Bu gerçeği göz ardı etmek çok yanlış ve sorunun çözümünde de yanlış adımları getirecektir. Bu gerçeği kabullenip ve göçmen azınlığın yaşamış olduğu Alman toplumundan kaynaklanan sorunların çözümü için doğru tahlillerde bulunmak gerekir.

Bundan dolayı da acilen geç kalmasına rağmen bir Göçmen Bakanlığı kurulmalıdır.

Göçmenler Bakanlığı toplumun bir kesimi tarafından hala kabul görmediği gibi, basın da sorunun hala yanlış anlaşılmasına sebep oluyor.

Almanya'nın bir göçmen ülkesi olduğu gerçeğinden yola çıkarak bir Göçmen Bakanlığı 26 Eylül 2021 Federal Seçimlerinden sonra acilen kurulmalıdır.

Almanya gibi multi etnisite bir toplumunda tüm etnik kökenlilerin sorunları birlikte çözülecektir.  Göçmen azınlık olgusundan yola çıkılarak tüm göçmen azınlığın sorunu da birlikte çözülecektir.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen göçmenler Almanya da bir azınlık statüsü kazanmış ve her türlü etnik kültürel yapılarıyla Almanya da yaşıyorlar.

Günümüzde azınlıklar sorununu yeni şartlara ve ülkelere göre analize etmek gerektiğine inanıyorum.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan göçmen azınlıklar ne yeni bir devlet ne de yeni bir bayrak istemedikleri gibi ezilmeden, horlanmadan eşit şartlar altında demokratik haklarının verilerek barış içinde bir arada yaşamak istiyorlar.

Kurulacak bir Göçmenler Bakanlığı'nın görevleri şunlar olmalıdır:

 • Göçmenler sorununu İçişleri Bakanlığından ayırıp yeni kurulacak göçmenler bakanlığı mahiyetine verilmelidir. .
 • Göçmen bakanlığının görevleri, göçmen azınlığın her türlü demokratik haklarını korumak ve onların sorunları ile ilgilenmek.

 • Günlük yaşamda ev, iş ve meslek yeri ararken milliyetçi, ırkçı ve şoven saldırılar karşısında müdahale etmekle yükümlü olmalı.

 • Göçmenlere, eğitim sorunları ve toplumdaki her türlü zorluklarının çözümünde yardımcı olunmalı

 • Göçmenlerin yaşamış olduğu Alman toplumuyla uyum sağlamalarında yardımcı olmaları. Yerli halkla göçmenler arasında gönüllü kültürel alışverişi olanağı sağlanmalı.

 • Göçmen yaşlılar için   huzur evleri yaptırılmalı.

 • Göçmenler yaşamın her türlü alanına ve kamu hizmetlerinde iş yerlerine alınmalı.

 • Göçmenlerin kendi aralarındaki doğan çelişkileri ombudsman görevi üslenmeli.

 • Göçmenler Bakanlığı, diğer bakanlıklar ile birlikte çalışıp oralardaki göçmenlerin karşılaştığı sorunların çözümüne yardımcı olmalı.

 • Göçmen kadınlarının Alman ve azınlık toplumundan kaynaklanan sorunlarını çözmede yardımcı olunmalı.

 • Göçmenler arasındaki jenerasyon çatışmalarından doğacak her türlü kültürel sorunun çözümünde yardımcı olunmalı.

 • Göçmen azınlığın geçmişte bağlı bulundukları ülkeleri kendi çıkarları doğrultusunda kullanmalarına engel olunmalı.

 • Göçmenlerin geçmişte bağlı bulundukları toplumun bir parçası gibi, yasamış oldukları toplumda azınlık statüsünde oldukları vurgulanmalı.

Bu konuda belli bir tartışmanın ilerleyen sürelerde yapılacağına inanıyorum.

Sorunların üzerine gerçekçi ve doğru adımlar ile gidildiği sürece çözüm de kolaylaşacaktır.