Öne Çıkanlar TÜRKİYE Arslan Parti hale öğretim

Bu haber kez okundu.

Uğur Dündar’dan CHP’ye sert eleştirilerİkin­ci te­şek­kü­rüm ise CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun Med­ya­dan So­rum­lu Baş­da­nış­ma­nı Ay­dın Ayay­dı­n’­a!

Ne­de­ni­ne ge­lin­ce...


Dün­kü ga­ze­te­miz­de oku­du­ğu­nuz gi­bi, CHP he­ye­ti­nin AB­D’­ye ya­pa­ca­ğı ge­zi­ye, 350 bin sa­tan, top­lam okur eri­şi­mi 1 mil­yo­nun çok üze­rin­de olan Söz­cü­’yü da­vet et­me­di­ler.

Ya­ni pa­ra­sı­nı ve­re­rek Söz­cü ga­ze­te­si­ni sa­tın alan okur­la­rın ger­çek­le­ri öğ­ren­me hak­kı­nı hi­çe say­dı­lar.

AK­P’­nin ak­re­di­tas­yon an­la­yı­şı­nı eleş­tir­dik­le­ri­ni unu­ta­rak, Söz­cü­’ye AKP usu­lü ak­re­di­tas­yon uy­gu­la­dı­lar.


Böy­le­ce far­kı­na var­ma­dan AK­P’­den hiç­bir fark­la­rı ol­ma­dı­ğı­nı ka­nıt­la­dı­lar!

Bu dav­ra­nış­la­rıy­la hem AK­P’­nin, hem de CHP’­nin dış­la­dı­ğı Söz­cü­’nün ba­ğım­sız­lı­ğı­nı bir kez da­ha tes­cil et­miş ol­du­lar.

Söz­cü­’ye ade­ta bir ba­ğım­sız­lık ödü­lü sun­du­lar!

İş­te bu ne­den­le ken­di­le­ri­ne te­şek­kü­rü bir borç bi­li­yo­rum.

* * *

AKP usu­lü ak­re­di­tas­yon sa­de­ce Söz­cü­’ye ya­pıl­ma­dı.

Rey­tin­gi ve say­gın­lı­ğı da­vet edi­len yan­daş te­le­viz­yon­la­rın çok üze­rin­de olan Halk TV de ge­zi­ye çağ­rıl­ma­dı!

Oda TV gi­bi et­kin ha­ber­ci­lik ya­pan ve çok oku­nan ya­yın ku­ru­luş­la­rı da yok sa­yıl­dı...

Bu­na kar­şın AKP yan­daş­lı­ğıy­la ün­lü ga­ze­te ve te­le­viz­yon­la­ra -ti­raj­la­rı ve rey­ting­le­ri dü­şük bi­le ol­sa- ku­cak açıl­dı!


Sev­gi­li okur­la­rım,


Ye­ri gel­miş­ken si­ze CHP ile il­gi­li iz­le­nim­le­ri­mi ak­ta­ra­yım:

Son bir haf­ta­dır ye­rel se­çim­ler­de oyu­nu CHP’­ye ve­re­ce­ği­ni söy­le­yen en az 300 ki­şiy­le ko­nuş­tum.

Hep­si­ne “CH­P’­nin İs­tan­bul İl Baş­ka­nı kim­dir?” di­ye sor­dum.

İna­nın bir ki­şi­den bi­le, Oğuz Ka­an Sa­lı­cı ce­va­bı­nı ala­ma­dım!

Bu­na kar­şın AKP İs­tan­bul İl Baş­ka­nı Aziz Ba­buş­çu­’nun adı­nı doğ­ru söy­le­yen yak­la­şık 20 ki­şi­ye rast­la­dım!

* * *

Ön­ce­ki ge­ce CHP’­nin oy de­po­su olan semt­ler­den İs­tan­bul Ye­şil­kö­y‘­de tü­mü sos­yal de­mok­rat yüz­ler­ce ki­şiy­le söy­le­şi yap­tım.

Me­rak et­ti­ğim için “Mus­ta­fa Sa­rı­gül CHP’­nin İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı olur­sa, ona oy ve­re­cek­ler lüt­fen el­le­ri­ni kal­dır­sı­n”de­dim.

Kal­ka kal­ka 20 el kalk­tı!

Di­ğer­le­ri el kal­dı­ran­la­ra gü­lüm­se­ye­rek bak­tı!

* * *

Ge­çen­ler­de Mı­sır Çar­şı­sı­’na uğ­ra­dım.

Çı­kış­ta ak­lı­ma Star TV Ana Ha­ber Bül­te­ni­ni yö­ne­tir­ken Emi­nö­nü Mey­da­nı­’n­da yap­tı­ğı­mız rö­por­taj­lar gel­di.

O sı­ra­da önüm­den ge­çen iki ki­şi “A­aa Uğur Bey siz bu­ra­la­ra ge­lir miy­di­niz?” di­ye­rek yo­lu­mu kes­ti­ler ve bir­lik­te fo­toğ­raf çek­tir­mek is­te­di­ler.

Fo­toğ­raf­lar çe­ki­lir­ken CHP Ge­nel Baş­ka­nı­nı ta­nı­yıp ta­nı­ma­dık­la­rı­nı sor­dum.

40 yaş­la­rın­da ola­nı gü­le­rek “A­yıp et­tin abi bil­mez mi­yiz!” de­di.

“Pe­ki o hal­de adı­nı söy­le­yin...” de­dim.

İki­si bir­den ce­vap ver­di:

“Mus­ta­fa Sa­rı­gül!..”


O an­da an­la­dım ki, te­miz­li­ğin­den ve dü­rüst­lü­ğün­den hiç kuş­ku duy­ma­dı­ğım Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun çev­re­si­ni çe­şit­li un­van­lar­la ku­şa­tan ba­zı dev­şir­me CHP’­li­ler, ge­nel baş­kan­la­rı ye­ri­ne Mus­ta­fa Sa­rı­gü­l’­e hiz­met­te hiç ku­sur et­me­miş­ler!


UĞUR DÜN­DA­R’­IN NO­TU:
 CHP Ge­nel Baş­ka­nı ile AB­D’­ye gi­den mes­lek­taş­la­rı­mı­za en ufak eleş­ti­ri­miz ola­maz. Ta­bi­i ki gi­de­cek­ler ve gö­rev­le­ri­ni ya­pa­cak­lar. Keş­ke hiç­bir ayı­rım ol­mak­sı­zın tüm med­ya da­vet edi­le­bil­miş ol­say­dı.”Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner67

banner68

banner69

banner71

banner84

banner62

banner73

banner57

banner11

banner56

banner51

banner58

banner61

banner82

banner27

banner59

banner81